Ramowy rozkład dnia dla dzieci młodszych (3 i 4 lata)
6.30 - 8.15

Schodzenie się dzieci w sali lub w ogrodzie, zabawy indywidualne, aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza w sali lub w ogrodzie. Praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy ruchowe integrujące całą grupę, czynności higieniczne, praca dyżurnych (4 – latki)

8.15 – 8.30

Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, mycie zębów.

8.30 – 9.00

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy integracyjne z nauczycielką, przygotowanie do zajęć

9.00 – 9.45

Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą i w małych zespołach. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą w miarę możliwości korzystanie z potrzeb specjalistów.

10.00 – 10.35

II śniadanie, czynności samoobsługowe w toalecie i w szatni, wdrażanie do samodzielności

10.35 - 11.30

Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci w sali lub w ogrodzie. Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności. Pobyt na powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki w małych grupach, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku; Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej.

11.30 - 11.45

Czynności samoobsługowe w szatni, zabiegi higieniczne w łazience, przygotowanie do obiadu, praca dyżurnych (4 – latki).

11.50 - 12.05

Obiad, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych (4 – latki).

12.05 - 13.45

Czynności samoobsługowe- przygotowanie do leżakowania. Leżakowanie: słuchanie muzyki relaksacyjnej i literatury dziecięcej itp. (3-latki)

13.45 - 14.00

Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku, praca dyżurnych.

14.00 – 14.15

Podwieczorek (zupa), przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych (4 – latki).

14.15 - 17.00

Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. Praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza w sali lub w ogrodzie. Praca z dzieckiem zdolnym. Organizowanie warunków do twórczej aktywności poprzez udział w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez specjalistów.

Działania dotyczące realizacji podstawy programowej realizowane są w godz. 8.00 – 12.00
Ramowy rozkład dnia dla dzieci starszych (5 i 6 lat)
6.30 - 8.15

Schodzenie się dzieci w sali lub w ogrodzie, zabawy indywidualne. Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza w sali lub w ogrodzie. Praca z dzieckiem zdolnym.

                                         Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe integrujące całą grupę, czynności higieniczne praca dyżurnych.
8.15 - 8.30

Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych, mycie zębów.

9.00 - 10.00

Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą w miarę możliwości korzystanie z potrzeb specjalistów.

10.00 – 10.15
II śniadanie
10.15 – 10.35

Czynności samoobsługowe w toalecie i szatni, wdrażanie do samodzielności.

10.35 – 11.40

Pobyt na powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki w małych grupach, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku; Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.

11.40 - 12.00

Czynności samoobsługowe w szatni, zabiegi higieniczne w łazience, przygotowanie do obiadu, praca dyżurnych.

11.50 - 12.05

Obiad, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych.

12.05 - 13.45

Kształtowanie zachowań prozdrowotnych - zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i w ogrodzie, zabawy o nieznacznej aktywności umożliwiające odpoczynek po posiłku, realizacja pomysłów dzieci. Powtarzanie wprowadzonego materiału, praca wyrównawcza, zabawy integrujące grupę, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku.

13.45 - 14.00

Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku, praca dyżurnych.

14.00 – 14.20

Podwieczorek (zupa), przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych

14.20 - 17.00

Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. Praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza w sali lub w ogrodzie. Praca z dzieckiem zdolnym. Organizowanie warunków do twórczej aktywności poprzez udział w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez specjalistów.  Rozchodzenie się dzieci.

Działania dotyczące realizacji podstawy programowej realizowane są w godz. 8.00 – 13.00.