Ramowy rozkład dnia dla dzieci młodszych (3 i 4 lata)
6.30 - 8.00

Schodzenie się dzieci w sali lub w ogrodzie, zabawy indywidualne, aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza w sali lub w ogrodzie. Praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy ruchowe integrujące całą grupę, czynności higieniczne, praca dyżurnych (4 – latki)

8.15 – 8.50

Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, mycie zębów.

8.50 – 9.00

Przygotowania do zajęć

9.00 – 9.45

Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą i w małych zespołach. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą w miarę możliwości korzystanie z potrzeb specjalistów.

10.00 – 10.30
II śniadanie
10.35 - 11.50

Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci w sali lub w ogrodzie. Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności. Pobyt na powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki w małych grupach, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku; Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej.

11.50 - 12.10

Czynności samoobsługowe w szatni, zabiegi higieniczne w łazience, przygotowanie do obiadu, praca dyżurnych (4 – latki).

12.10 - 12.40

Obiad, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych (4 – latki).

12.40 - 14.00

Czynności samoobsługowe- przygotowanie do leżakowania. Leżakowanie: słuchanie muzyki relaksacyjnej i literatury dziecięcej itp.

14.00 - 14.15

Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku, praca dyżurnych.

14.15 – 14.30

Podwieczorek (zupa), przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych (4 – latki).

15.00 - 17.00

Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. Praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza w sali lub w ogrodzie. Praca z dzieckiem zdolnym. Organizowanie warunków do twórczej aktywności poprzez udział w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez specjalistów.

Działania dotyczące realizacji podstawy programowej realizowane są w godz. 8.00 – 13.00
Ramowy rozkład dnia dla dzieci starszych (5 i 6 lat)
6.30 - 8.15

Schodzenie się dzieci w sali lub w ogrodzie, zabawy indywidualne. Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza w sali lub w ogrodzie. Praca z dzieckiem zdolnym.

                                         Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe integrujące całą grupę, czynności higieniczne praca dyżurnych.
8.15 - 8.50

Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych, mycie zębów.

9.00 - 10.00

Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą w miarę możliwości korzystanie z potrzeb specjalistów.

10.00 – 10.30
II śniadanie
10.30 – 10.50

Czynności samoobsługowe w toalecie i szatni, wdrażanie do samodzielności.

10.50 – 11.50

Pobyt na powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki w małych grupach, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku; Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.

11.50 - 12.10

Czynności samoobsługowe w szatni, zabiegi higieniczne w łazience, przygotowanie do obiadu, praca dyżurnych.

12.10 - 12.30

Obiad, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych.

12.40 - 14.00

Kształtowanie zachowań prozdrowotnych - zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i w ogrodzie, zabawy o nieznacznej aktywności umożliwiające odpoczynek po posiłku, realizacja pomysłów dzieci. Powtarzanie wprowadzonego materiału, praca wyrównawcza, zabawy integrujące grupę, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku.

14.00 - 14.15

Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku, praca dyżurnych.

14.15 – 14.30

Podwieczorek (zupa), przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych

15.00 - 17.30

Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. Praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza w sali lub w ogrodzie. Praca z dzieckiem zdolnym. Organizowanie warunków do twórczej aktywności poprzez udział w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez specjalistów. O godz. 16.30 podwieczorek poprzedzony czynnościami higienicznymi. Rozchodzenie się dzieci. Działania dotyczące realizacji podstawy programowej realizowane są w godz. 8.00 – 13.00.