Samodzielny i zaradny

 • planuje swoje działania
 • potrafi korzystać ze swojej wiedzy
 • jest samodzielny w codziennych czynnościach
 • radzi sobie w sytuacjach trudnych
 • jest samodzielny, obowiązkowy
 • jest wytrwały w działaniu 

  Krytyczny wobec siebie i innych

 • potrafi ocenić różne sytuacje adekwatnie i adekwatnie się do nich zachować
 • rozumie konsekwencje swojego postępowania
 • odróżnia fikcję od świata realnego
 • nie jest obojętny wobec niewłaściwych zachowań rówieśników, stara się kulturalnie zwracać im uwagę 

  Twórczy, radosny i ciekawy świata

 • otwarty na nowe doświadczenia, eksperymentuje
 • potrafi słuchać siebie i innych
 • potrafi współdziałać w zespole
 • ma poczucie własnej wartości, wiarę w siebie, zna swoje możliwości
 • jest komunikatywny 

  Przyjacielski, współczujący, pomocny

 • życzliwy i koleżeński
 • szczery
 • szanuje własność swoją i innych
 • wrażliwy i opiekuńczy
 • pomaga innym
 • wrażliwy na krzywdę 

  Odpowiedzialny i obowiązkowy

 • zna i stosuje prawa i obowiązki wynikające z roli dziecka w przedszkolu i w rodzinie
 • jest odpowiedzialny za własne postępowanie
 • rozumie innych
 • dba o higienę swoją i środowiska
 • unika zagrożeń 

  Kulturalny i tolerancyjny

 • zna i stosuje zasady kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach
 • nie używa słów obraźliwych i wulgarnych
 • szanuje innych ludzi
 • szanuje symbole narodowe i religijne
 • jest uczuciowo związany z rodziną, środowiskiem lokalnym, krajem 

  A także:

 • potrafi praktycznie zastosować zdobyte wiadomości i umiejętności
 • rozpoznaje głoski w wyrazie
 • pisze znaki od lewej do prawej strony kartki
 • czyta pojedyncze wyrazy związane z życiem codziennym
 • posiada wiedzę na temat krajów Unii Europejskiej
 • posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi przynajmniej do 10 i więcej
 • prawidłowo trzyma ołówek, kredki, pędzel i nożyczki
 • samodzielnie wykonuje rysunek postaci
 • z własnej inicjatywy podejmuje działania plastyczne: rysuje, maluje, lepi, wycina
 • podejmuje działania konstrukcyjno – techniczne
 • rozpoznaje kolory podstawowe i pochodne
 • porządkuje przedmioty według wskazanej cechy
 • porównuje przedmioty i zbiory przedmiotów
 • zna relacje przestrzenne
 • śpiewa piosenki i bawi się przy muzyce, zna kroki prostych form tanecznych
 • rozwiązuje zagadki muzyczne, wykonuje ćwiczenia rytmiczne
 • zna swoje możliwości w zakresie ruchu